Helen Danielsson, Bengt Frihd utanför bildgalleriet, 1997 © Helen Danielsson

Helen Danielsson, Bengt Frihd utanför bildgalleriet, 1997 © Helen Danielsson

14.3 – 30.8

En utställning om bildgalleriet i Varberg

Med stort engagemang för bildskapande drev Bengt Frihd bildgalleriet i Varberg 1977 – 2004. Under dessa år visades över 300 utställningar med en rad olika konstnärer och uttryck. De flesta var välkända namn, men även oetablerade skulptörer och bildskapare fick möjlighet att visa sina verk. Många var återkommande, och flera blev personliga vänner till Bengt.
Detta långvariga engagemang gjorde bildgalleriet till en självklar mötesplats för kreativa diskussioner om bildkonst.

Konstnärer och bildskapare är beroende av att kunna visa och ställa ut sin konst. Inom konsten spelar galleriverksamheten en viktig och avgörande roll för synlighet, och för att försäljning av konst ska kunna ske. Idag har antalet konstgallerier minskat betydligt. Det finns flera orsaker till det, till exempel sker mycket av vår tids konsthandel via nätet och genom nätauktioner.

Som en del i Hallands Konstmuseums uppdrag ingår att dokumentera konstlivet i regionen. En donation av Bengt Frihd ger museet denna möjlighet, den representerar en tidsperiod som tidigare varit underrepresenterad i museets samling.

I denna utställning visas ett urval verk och dokument från donationen. Det ger en bra bild över den rika variation på uttryck som präglade bildgalleriets verksamhet.

Ett stort tack riktas från Hallands Konstmuseum till Bengt Frihd.

Guidad visning: Onsdag 8 juli, 22 juli, 5 augusti, 26 augusti kl 15.30.

bildgalleriet in Varberg

With his huge passion for art, Bengt Frihd ran bildgalleriet (the art gallery) in Varberg from 1977 until 2004. During this time, more than 300 exhibitions were held, featuring a range of different artists and forms of expression. The majority featured well-known names, but less established sculptors and artists were also given the opportunity to present their works. Many would return to feature in subsequent exhibitions, and several would form close personal friendships with Bengt. His long period of commitment turned bildgalleriet into an obvious meeting place and venue for creative discussions about art.

All artists are dependent on the opportunity to show and exhibit their work. In the art world, the gallery plays an important and decisive role in facilitating the visibility – and the sale – of art. Today, the number of art galleries has reduced dramatically. There are several reasons for this – one example of which is the move towards the online trading of art, including internet auctions.

Part of the role of Halland Art Museum is to document the art being produced in the region. A generous donation by Bengt Frihd has given the museum this opportunity, and represents a period of time that has previously been under-represented in the museum’s collection.

This exhibition features a selection of works and documents from the donation. It presents a good overview of the rich variety of expression that was characteristic of bildgalleriet’s work.

Halland Art Museum would like to express its sincere gratitude to Bengt Frihd.