Hallands Konstmuseums byggnad på Tollsgatan i Halmstad är stängd för om- och tillbyggnad. Detta beräknas vara klart under sensommaren och den 26/10 slår vi upp dörrarna till en händelserik och tillgänglig mötesplats med rum för utställningar, evenemang, lärande och reflektion i lokaler som uppfyller dagens krav på säkerhet.

Tillgänglig mötesplats

Hallands Konstmuseum ligger intill Norre Katts park i centrala Halmstad. Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad med huvudentrén vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Tillgänglighet har varit ett styrande ledord och med en inbjudande omgivning, entré och byggnad hoppas vi att fler hittar hit. Den öppna entréhallen är en del av den nya byggnaden på totalt 1 700 kvadratmeter. Här planeras för reception, museets butik och ett kafé med uteservering och utsikt över vattnet. Intill kaféet ligger en hörsal och vid behov kan väggen däremellan öppnas och lokalerna slås samman beroende på arrangemangets art.

Ökad säkerhet

Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från entréhallens generösa dagsljusinsläpp har de en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att vi kan visa konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också en verkstad för internt bruk, nytt konstmagasin och ett fotomagasin med kontrollerade klimatförhållanden.

Klimatsmart och varsam renovering

När det befintliga museet byggdes på 1930-talet planerades plats för två anställda, en museichef och en vaktmästare som också hade sin bostad i huset. Sedan dess har museets personal ökat i antal. En omdisponering av de två nedre våningarna gör det nu möjligt att för första gången samla alla anställda under ett och samma tak. Renoveringen av den äldre byggnaden sker varsamt och innefattar energibesparande åtgärder samt bättre klimat- och ljusförhållanden i utställningslokalerna. På övre våningsplan planeras en permanent ateljé för pedagogisk verksamhet och rummet som tidigare rymt museets kafé och butik blir till bibliotek och möteslokal.

Ny samlingsutställning

Biblioteket kan betraktas som en knutpunkt för våra samlingar. Utöver en pågående digitalisering görs här både konstverk, litteratur och annat material mer lättillgängliga i bättre anpassade lokaler för både forskare och en intresserad allmänhet. Samlingarna är en central del i museiverksamheten. Utifrån bildkonst, konsthantverk och föremål pågår just nu arbetet med en ny samlingsutställning, tänkt att presenteras på hela plan två i den nyrenoverade byggnaden.

Konstnärliga gestaltningar

Parallellt med om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum pågår arbetet med flera konstnärliga gestaltningar. Väl på plats kommer de att tillföra byggnaden unika inslag och kvaliteter. Konstnären Eva Bengtsson tar fram de kakelplattor som ska täcka väggar och golv på museets nya toaletter. Totalt rör det sig om över 6000 handkavlade plattor, var och en med ett eget unikt uttryck inom olika teman. Organiska former i vit relief, målerier, mustiga glasyrer och mer strikta där upprepning av ord och bokstäver bildar grafiska mönster. Konstnären Maria Stigsdotter Drott arbetar med trädgården runt museet. Här är tanken att bjuda på en mångfald och variation av träd, buskar, perenner och vintergröna marktäckare samtidigt som höjdskillnader på hela tomten kommer att artikuleras tydligt med nya anläggningar och material. I trädgården bereds också plats för tillfälliga konstuttryck. När mörkret sänkt sig ska effektfull belysning ge en ny upplevelse och från sittplatser placerade på flera ställen ges olika utblickar över området. I likhet med museets utbud gör detta trädgården till en föränderlig plats att återkomma till. Gustav Person är möbeldesigner och arbetar med det nya biblioteket i den äldre byggnaden. Med fokus på samlingarnas tillgänglighet och nya presentationsmöjligheter ger han unik form åt såväl bokhyllor som sittplatser och möteslokal. Industridesignern Jenny Nordberg står för utformningen av den nya hörsalen. I hennes tolkning av uppdraget är tiden central – dåtiden, samtiden och framtiden. Utifrån detta har hon formulerat konceptet 80+ där inredningens färger och material ska vara tidlösa och hålla länge, minst 80 år.

“80+ är dåtid, samtid och framtid. 80+ har massor att berätta, allt med koppling till Halland. 80+ åldras med värdighet och med humorn i behåll. 80+ kan stå för de val den gjorde som ung. 80+ är vänlig och varm, rörlig och rolig, strikt och smart. 80+ är föränderlig och kan vara både uppsluppen och stillsam. 80+ är ovanlig, den tänker hålla länge, redan från början. 80+ är konceptet för Hallands Konstmuseums nya hörsal.” /Jenny Nordberg

Samtliga gestaltningar finansieras helt av den fond som skapades då Svea Larson (1907-1989) från Getinge utanför Halmstad donerade sin kvarlåtenskap till Hallands Konstmuseum. Fonden ger en unik möjlighet att kontinuerligt förvärva konst och konsthantverk med halländsk anknytning.

Läs mer om Svea Larsons donationsfond

Fler uppdrag och mer om de konstnärliga gestaltningarna presenteras i takt med arbetets gång. Sammantaget hoppas vi att de olika delarna medverkar till att uppfylla visionen kring det nya museet; en förnyad gestaltning av en besöks- och mötesplats för konst och kultur, som kännetecknas av tillgänglighet och en integrerad helhet ur ett användarperspektiv, som på ett självklart sätt redovisar flödet genom byggnaden mot museets olika målpunkter.

Läs mer om visionen i Axplock – stiftelsen Hallands länsmuseer, sid 16-17
Läs mer om Hallands Konstmuseums uppdrag i Hallands Kulturplan 2017-2020, sid 26-29

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

– Hallands kulturplan.
– Halmstads kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
– Hallands Konstmuseums vision om en tillgänglig besöks- och mötesplats där verksamheten bidrar till att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 miljoner, Halmstads kommun 33,7 miljoner, Stiftelsen Hallands länsmuseer; 40 miljoner
Byggstart: januari 2018
Planerat tillträde: preliminärt sommaren 2019

Följ processen

Beslut kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum togs 2014. Vägen därifrån till byggstart innebär en rad milstolpar och beslut.
Här ger vi en kortfattad återblick och aktuell status.

Läs mer

Smakprov från nya Hallands Konstmuseum (12/6 2018)
Konstnären Maria Stigsdotter Drott gestaltar trädgården runt Hallands Konstmuseum (7/3 2018)
Bygglov beviljat för Hallands Konstmuseum (18/12 2017)
White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseum (21/3 2017)
Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum (14/10 2016)
Kirsten Munks hus sålt (16/10 2015)
Kommunstyrelsens ledningsutskott (6/10 2015)
Avsiktsförklaring och Utredning
Regionstyrelsens sammanträde (17/9 2014)
Protokoll (17/9 2014)

För mer information kontakta

Magnus Jensner, museichef, Hallands Konstmuseum
035-16 23 01, magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se

För frågor som berör kulturpolitiska mål och finansiering;
Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola, Region Halland
070-210 46 46, eva.nyhammar@regionhalland.se