ollebaertling_webb
Lennart Olson, Olle Bærtling, 1951, Hallands Konstmuseum

26.10 – 22.3
Olle Bærtling – visionär och strateg

En av Sveriges viktigaste konstnärer under efterkrigstiden – Olle Bærtling – är ett självklart utställningsval när Hallands Konstmuseum öppnar på nytt. Hans unika konstnärskap, med starka kopplingar till både regionen och den internationella konstvärlden, visar en individs möjligheter att nå sina drömmar och ständigt få lov att vara visionär. Både rent konstnärligt och som strateg.

Ett 70-tal konstverk ger inblick i Bærtlings omfångsrika konstnärskap, men de visar också på tydliga brytpunkter som för utforskandet av det abstrakta måleriet framåt. Ett konstnärskap som hyllats för sitt måleri, men som i viss mån också setts som misslyckat av omvärlden då ambitionerna varit för vidlyftiga. Modernisten Bærtling är samtidigt något av en romantiker med starka visioner om konstens nya roll i samhället, där de traditionella konstformerna skulle upplösas till förmån för det estetiska rummet. I föreningen Aspekt mötte han arkitekter, konstnärer, fotografer, musiker och konsthantverkare som tillsammans ville utveckla den estetiska helhets-
upplevelsen. Och i samarbete med arkitekten David Helldén utförde Bærtling några av sina mest omfattande gestaltningsprojekt: entréhallen i första Hötorgsskrapan vid Sergels torg i Stockholm samt Frescati, Stockholms universitet.

Bilden av Olle Bærtling som person har alltid varit mytomspunnen och med vår tids selfie-kultur är det kanske lättare än någonsin att förstå hans medvetna val. Strategiskt iscensatte han konstnären Olle Bærtling genom ett antal fotografier tagna av vännen och fotografen Lennart Olson. De bidrog till det världsomfattande genomslaget och gav en statustyngd och viktig portfolio med pressklipp. I nära samarbete med Teddy Brunius och Oscar Reutersvärd säkerställde Olle Bærtling sitt konstnärskap genom utställningar och i samlingar på viktiga institutioner runt om i Europa, USA och Sydamerika.

I utställningen visas bland annat Hallands Konstmuseums exklusiva nyinköp, målningen Ganga från 1955. Den var med på Biennalen i Sao Paolo 1963 och har sedan 1964 ägts av Columbia University, New York innan den nu återvänt till Sverige.

Här finns också möjlighet att i 8 x Bærtling, en intervjufilm av Inu Enesco, höra släktingar, vänner och kollegor berätta om sina möten med Olle Bærtling. I filmen medverkar Peter Freudenthal, K G Nilsson, Jan W Morthenson, Inger Sundström, Margareta von Bartha, Göran Lundström, Mette Prawitz och Lars Erik Falk.

Onsdagar kl 15 (6/11 – 29/1) visas också Inu Enescos film Prolog ur ett manifest till öppen form i museets hörsal. Läs mer om filmen

Guidad visning: lördagar kl 14.30 (2 november – 25 januari) söndagar kl 13 (2 februari-22 mars)


 

Olle Bærtling – visionary and strategist

One of Sweden’s most important post-war artists, Olle Bærtling is an obvious choice for an exhibition in the reopened Halland Art Museum. His unique art, with its strong links to the region and the international art world, demonstrates one individual’s opportunity to attain his dreams and be constantly allowed to be visionary, both in purely artistic terms and as a strategist.

About 70 works of art give an insight into Bærtling’s wide-ranging skill as an artist while also showing clear turning points that saw his exploration of abstract painting forge ahead. As an artist, Bærtling was celebrated for his painting, but was also to a certain extent viewed as a failure by those around him due to his too lofty ambitions. Bærtling the modernist is simultaneously something of a romantic, with powerful visions of the new role of art in society, in which traditional forms of art were to be swept away in favour of the aesthetic space. In the Aspekt group he encountered architects, artists, photographers, musicians and craftspeople who together sought to develop a holistic aesthetic experience. And in partnership with architect David Helldén, Bærtling completed some of his most extensive design projects: the entrance hall of the first of the five high-rise buildings on Sergels torg in Stockholm and Stockholm University’s Frescati campus.

The image of Olle Bærtling as a person has always been surrounded by myths and the selfie culture of today perhaps makes it easier than ever to understand his deliberate choices. He strategically staged Olle Bærtling the artist through a number of photographs taken by his friend and photographer Lennart Olson. They contributed towards his global breakthrough, giving him status and an important portfolio of press cuttings. Working closely with Teddy Brunius and Oscar Reutersvärd, Olle Bærtling secured his position as an artist in exhibitions and collections in important institutions across Europe, in the US and in South America.

The exhibition includes Halland Art Museum’s exclusive new purchase, the painting Ganga from 1955. It was included in the Sao Paolo Biennale in 1963 and since 1964 has been owned by Columbia University, New York before now returning to Sweden.

In 8 x Bærtling, an interview film by Inu Enesco, you can hear relatives, friends and colleagues talk about their meetings with Olle Bærtling. Contributers: Peter Freudenthal, K G Nilsson, Jan W Morthenson, Inger Sundström, Margareta von Bartha, Göran Lundström, Mette Prawitz and Lars Erik Falk (in Swedish)