Lotta Antonsson, Shell Eye (till vänster), Speak Memory 2010 (till höger)

Lotta Antonsson, Shell Eye (till vänster), Speak Memory 2010 (till höger)

26.10 – 23.2
Lotta Antonsson

Få konstnärer har slagit igenom med sådan kraft som Lotta Antonsson gjorde, redan som student på Konstfack 1991. Fotografiserien Take it as a man föreställde en kvinna i klassisk mjukporrpose och bilderna hade körts genom en kopiator för att nå sitt oskarpa, nästan rastrerade uttryck och referera till tidningars tabloidformat. Redan så här tidigt i konstnärskapet kan man skönja det som kom att bli signifikant för Antonsson; att genom humor, ironi och självdistans ifrågasätta den manliga blicken och konstruktionen av kvinnan som objekt, ofta i form av fotografier där hennes egna kropp utgör verktyget. Men också att utforska fotografi som material och uttryck i en tid där tekniken både är allmängiltig och lättmanipulerad men historiskt har haft en viktig funktion som sanningsbärare.

Lotta Antonsson är en av svensk samtidsfotografis viktigaste frontfigurer och har i snart 30 år rönt stora framgångar internationellt. Sedan länge arbetar hon både från Berlin och i ateljén i Halland. Det var uppväxten i Varberg och de kreativa kretsarna i Göteborg, med bland annat Tom Benson, Annika von Hausswolff, Lola Möller, Jean Louis Huhta och Freddie Wadling, som fick henne att välja konstnär som yrke. En tid då det iscensatta fotografiet var i fokus men ofta i form av collage med inslag av reklam, måleri och andra bilder.

Utifrån detta är Hallands Konstmuseum speciellt glada att kunna öppna museet med en omfångsrik utställning av Lotta Antonsson. I fokus står den rumsliga kontexten – museets salar och upplevelsen mellan verk och rum, betraktarens rörelse genom utställningen och rummens platsspecifika förutsättningar. En helhetsupplevelse som inkluderar både äldre och nya verk där egenproducerade fotografier och collage nu integreras i större kontext med funna ting, speglar, naturmaterial och en slags ”referensmaterial” från den egna samlingen av böcker, bilder, och texter.

Utställningen är producerad av Hallands Konstmuseum och visas även på Västerås konstmuseum 2020.

 


 

Lotta Antonsson

Few artists have made their breakthrough as forcefully as Lotta Antonsson did while still a student at Stockholm’s University of Arts, Crafts and Design in 1991. The series of photographs Take it as a man showed a woman in a classic soft porn pose with the images run through a photocopier to attain their fuzzy, almost rasterised look, referring to the tabloid format of newspapers. Even this early in her career, the elements that came to signify Antonsson can clearly be seen; the way she uses humour, irony and objectivity to question the male gaze and the construction of woman as object, often in the form of photographs in which her own body is the medium. However, here she is also exploring photography as a material and means of expression in a time in which the technology is both freely available and easily manipulated but has historically had an important function as a bearer of truth.

Lotta Antonsson is one of the most important figures at the forefront of Swedish contemporary photography and has attracted major success internationally for almost 30 years. For a long time she has been working both from Berlin and her studio in Halland. It was her upbringing in Varberg and the creative circles in Gothenburg with artists including Tom Benson, Annika von Hausswolff, Lola Möller, Jean Louis Huhta and Freddie Wadling that saw her choose the career of an artist at a time when the focus was on staged photography but often in the form of collage with elements of advertising, painting and other images.

With this in mind, Halland Art Museum is delighted to be able to open the museum with a wide-ranging exhibition of works by Lotta Antonsson. There is a focus on the spatial context here – the museum’s rooms and the experience of the interaction between the works and the space, the movement of the viewer through the exhibition and the location-specific parameters of the space. A holistic experience that includes older and new works in which photographs and collage produced by the artist herself are now integrated in a wider context with found items, mirrors, natural materials and a kind of “reference material” from the museum’s own collection of books, pictures and texts.