1900-talets historia på en timme – bildligt talat

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer aktiva under 1900-talet. Kan man se historien genom deras verk? Hur syns andra världskriget, industrialisering och djurrättsaktivism i konsten? Finns spår av kolonialism, HBTQ-rörelse och finanskris?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Konsten blir vårt historiska källmaterial. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet. Visningen avslutas med en gemensam diskussion. Med våra nyförvärvade analysverktyg och iakttagelser frågar vi oss vad konsten säger om vår tid.

Om eleverna själva fått skapa – vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade de då skildrat? Välkomna att via en vandring genom Hallands Konstmuseum få en målande inblick i ett nyss passerat århundrade!

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet
När kan vi komma? Året runt
Max antal: Max 25 elever
Programtid: ca 1 timma
Kostnad: 400 kr/grupp

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Bygg på med ett skapande skola-projekt.
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt ämnet historia:

• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

I övrigt berör programmet mycket av det innehåll som historieundervisningen i åk 7-9 ska beröra kring just 1900-talet, i form av samhällsomvandlingar, idéströmningar, världskrig, globalisering och demokratisering etc.

Programmet knyter an till Lgy11, särskilt ämnet historia:

• I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.